Úvod

Během 20. století se v Čechách postavila prakticky jedna jediná budova knihovny, a to budova Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí za první republiky. Plány na výstavbu nových knihoven a rekonstrukce, již nevyhovujících prostor, se začali realizovat až s nástupem demokracie v 90. letech a právě budovy vzniklé z této činnosti se stali naším námětem pro tento web, který se snaží ukázat, jak tyto nové a zrekonstruované budovy vypadají, kde se nachází, a přinést zajímavosti o těchto knihovnách.

Jak by měla vypadat knihovna v 21. století

Na semináři Knihovna a architektura zazněla přednáška prof. Masáka, který definoval devět základních prvků, které by měla budova knihovny v dnešní době splňovat pro spokojenost uživatelů. Výstavba nových knihoven v Čechách v druhé polovině 20. století neexistovala. První vlaštovky se objevily de facto až po roce 2000 a od té doby u nás vzniklo několik špičkových budov, které se jimi řídily.

1\ městotvorné, urbanistické kritérium (knihovna jako reprezentativní, město obohacující stavba, knihovna jako generátor společenského života, nutnost provázanosti stavby a okolí, vytváření přechodových zón)

2\ sociologické (knihovna jako prostředí pro vytváření sociálních kontaktů a posilování pospolitosti, doplňkové programy a zařízení

3\ ekologické (energetické nároky použitých technologií stavění i provozu, údržba a obnova). Knihovna by měla inspirovat k formování úspornějšího životního stylu, k rozlišování hodnot trvalých a pomíjivých;

4\ psychologické (optimální prostředí, pohodlí, možnost soustředění, klid, zamezení hluku, osvětlení); (Mnohé faktory jsou však rázu ergonomického a spadají do další kategorie požadavků fyziologických.)

5\ fyziologické (zde se zmiňuje kvalita vnitřního prostředí, snadná orientace, efektivní pohyb bez bariér uvnitř, možnost relaxace, ale i zdánlivé banality – jako snadná přístupnost záchodů, dostupnost prostor atd.)

6\ estetické (výtvarná kvalita exteriéru a interiéru, architektonický styl, míra poetičnosti, nabídka intenzivních prožitků)

7\ provozní (zásada nekonfliktního toku tří základních pohybů: 1) knih a informací, 2) zaměstnanců a 3) návštěvníků, dále svobodný pohyb čtenářů, provozní a prostorová flexibilita, reflexe otázky pozdějšího rozšiřování);

8\ technické (problematika stavební, obvodové pláště, transparentnost, poruchy konstrukcí)

9\ ekonomické (investiční náklady, náklady na provoz a údržbu knihovny)

Zdroj: BROŽOVÁ, Michaela; HANEL, Ivo. Knihovna a architektura 2005 : interiéry knihoven [online]. 1. vyd. Praha : Státní technická knihovna, 2005 [cit. 2010-12-11]. Architektura a knihovna, úhel pohledu : interiér, s. 16-29. Dostupné z WWW: <http://library-architecture.upol.cz/2005/KA_05.pdf>. ISBN 80-86504-15-8.